Política de privacitat

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, posem en el seu coneixement que Maria Quiles Ruiz, amb 44520042T, és l’encarregada de la gestió i el funcionament del lloc https://mariaquiles.es/

Si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres, ho podeu fer per mitjà de correu postal a l’adreça indicada més amunt o per mitjà del correu electrònic hola@mariaquiles.es

L’accés al nostre domini es pot fer directament o a través de qualsevol redirecció existent, i la Política de Privacitat aplicable és aquesta.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta Política de Privacitat descriu la manera en què tractem les vostres dades personals (per exemple recollida, ús, comunicació, conservació i protecció de la vostra informació personal) i proporciona informació sobre els vostres drets com a persona interessada.

Maria Quiles Ruiz, (d’ara endavant EL TITULAR) és la responsable del tractament, així com de la recollida, ús, comunicació, conservació i protecció de les vostres dades personals, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades, regles i polítiques internes o qualsevol normativa nacional aplicable.

En compliment de la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), així com el nou Reglament general (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’Abril de 2016, per mitjà d’aquest document, EL TITULAR informa:

Identitat i dades de contacte del responsable

La nostra informació identificativa:

Maria Quiles Ruiz

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres

Per correu postal:

 • Per correu electrònic: hola@mariaquiles.es
 • Per telèfon: +34630153770
 • Pàgina web: https://mariaquiles.es/

Categories de dades personals

Tractem les categories de dades personals següents:

 • Dades identificatives– nom i cognoms, DNI o equivalent
 • Dades administratives– Raó social, adreça, dades bancàries i persones de contacte
 • Dades de contacte– correu electrònic, número de telèfon i adreça.
 • Dades digitals – cookies, adreça IP, pàgines web i xarxes socials i altres dades accessibles públicament en Internet, etc.
 • Dades laborals – dades de treballadors propis, currículum, estudis, experiència professional i salut.
 • Dades empresarials –proveïdors i clients.
 • Altres dades necessàries per al tractament – per a més informació sobre la categoria de dades personals en el desenvolupament de la nostra activitat, podeu consultar el registre d’activitats, apartat “Categoria de dades” .

Com recollim les vostres dades?

Recollim informació sobre vosaltres de les fonts següents:

 • Quan ens comuniquem o interactuem amb vosaltres per telèfon, correu electrònic o per mitjà d’un altre contacte.
 • Per mitjà del formulari de contacte en la web.
 • Per mitjà del formulari de sol·licitud de pressupost de la web.
 • Per mitjà de l’eina de control horari.
 • Quan visiteu les nostres instal·lacions.
 • Quan ens envieu un currículum.

Per a més informació sobre els diferents mecanismes de recollides de dades en el desenvolupament de la nostra activitat, podeu consultar el nostre registre d’activitats.

Quant de temps conservem les vostres dades?

Les dades es conservaran mentre hi haja una relació comercial, contractual o pofessional amb la persona interessada i posteriorment durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals corresponents en cada cas. Sense perjuí de l’anterio, es conservaran mentre siguen necessaria i la persona interessada no en sol·licite la supressió.

Quant a les dades de caràcter laboral o relacionades amb la seguretat social, la documentació o els registres o suports informàtics en què s’hagen transmés les dades corresponents que acrediten el compliment de les obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes o variacions que, si és el cas, es produïren en relació amb aquestes matèries, així com els documents de cotització i els rebuts justificatius del pagament de salaris i del pagament delegat de prestacions, segons l’Article 21 del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, la conservació d’aquestes serà de 4 anys.

Pel que fa a la documentació comptable i fiscal, a efectes fiscals, els llibres de comptabilitat i altres llibres registres obligatoris segons la normativa tributària que procedisca (IRPF, IVA, IS, etc.), així com els suports documentals que justifiquen les anotacions registrades en els llibres (inclosos els programes i els arxius informàtics i qualsevol altre justificant que tinga trascendència fiscal), han de conservar-se, almenys, durant el període en què l’Administració té dret a comprovar i investigar i, en conseqüència, a liquidar deute tributari, segons els articles del 66 al 70 de la Llei general tributària, serà de 4 anys.

Quant a la documentació comptable i fiscal, a efectes mercantils, llibres, correspondència, documentació i justificants relacionats amb el negoci, degudament ordenats a partir de l’últim assentament realitzat en els llibres, excepte el que s’establisca per disposicions generals o especials, aquesta obligació mercantil s’estén tant als llibres obligatoris (ingressos, despeses, béns d’inversió i provisions), a més de la documentació i justificants en què se suporten les anotacions registrades en els llibre (factures emeses i rebudes, tiquets, factures rectificatives, documents bancaris, etc.), segons l’article 30 del Codi de Comerç, serà de 6 anys.

Les dades relatives als controls horaris dels treballadors es conservaran, segons estableix el Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, durant 4 anys.

Per a més informació sobre la conservació de les dades en el desenvolupament de la nostra activitat, podeu consultar el nostre registre d’activitats, apartat “Termini de supressió”.

A qui cedim les vostres dades?

Segons la finalitat del tractament, es podrien cedir o tractar les vostres dades personals a distintes categories de destinataris:

 • Col·laboradors o professionals externs (assessorament en matèria laboral i fiscal, mútua encarregada de la vigilància de la salut, empresa de prevenció de riscos laborals, etc.)
 • Administracions públiques (Tresoreria General de la Seguretat Social, Servei Públic d’Ocupació Estatal, Ministeri de Treball, Ministeri d’Hisenda, les entitats o organismes que concedeixen ajudes o subvencions d’interés per a l’empresa, que les utilitzaran en exercici legítim de les seues competències )

De tota manera, cedim les vostres dades només quan siga estrictament necessari i en la manera que es requereix per a dur a terme les finalitats descrites en aquesta política de privacitat i únicament a entitats amb les quals hem signat acords protegint els vostres drets i llibertats en relació amb les vostres dades personals, aquestes entitats o professionals considerats com a encarregats del tractament es regiran pel que es disposa en l’article 28 del RGPD i aquesta entitat s’encarrega que es prenguen totes les mesures de seguretat necessàries de conformitat amb l’article 32 d’aquest RGPD.

Per a més informació sobre la cessió a tercers de les dades en el desenvolupament de la nostra activitat, podeu consultar el nostre registre d’activitats, apartat “Categoria de destinataris”.

On tractem les vostres dades?

Amb la finalitat de dur a terme la nostra activitat, la prestació dels nostres serveis, tractem les vostres dades personals d’acord amb les condicions establertes en aquesta política de privacitat dins de la Unió Europea (UE).

Per a més informació sobre on tractem les dades en el desenvolupament de la nostra activitat, podeu consultar el nostre registre d’activitats, apartat “Transferència internacional”.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades?

Les vostres dades es recolliran per a les operacions de tractament rellevants per a les finalitats següents:

 • Rebre informació de contacte o altres sol·licituds que feu per mitjà de qualsevol dels nostres canals de comunicació.
 • Tasques administratives derivades de la prestació dels nostres serveis.
 • Elaboració d’un pressupost després de la vostra petició a través de la web.
 • Control horari de treballadors.
 • Incorporar el currículum en la nostra borsa de feina.

Per a més informació sobre les finalitats del tractament de les dades en el desenvolupament de la nostra activitat, pot consultar el nostre registre d’activitats, apartat “Finalitats del tractament”.

Podreu retirar el consentiment en qualsevol moment de manera gratuïta exercitant els vostres drets, dirigint la vostra petició per escrit i degudament identificada mitjançant algun document acreditatiu, en la nostra adreça C/ Colón, 10, 13 – 46004 València o per correu electrònic en l’adreça hola@mariaquiles.es, per a una informació més detallada sobre l’exercici dels vostres drets, podeu consultar el registre d’activitats, apartat “exercicis dels drets”

Per què podem tractar les vostres dades?

L’ús de les vostres dades en les condicions anteriorment descrites està permés per la normativa de protecció de dades europea i espanyola d’acord amb les bases jurídiques següents:

Art. 6. RGPD

 • La persona interessada va donar el seu consentiment per al tractament de les dades personals per a una finalitat específica o diverses.
 • El tractament és necessari per a executar un contracte en què la persona interessada n’és part o per a l’aplicació, a petició d’aquesta, de mesures precontractuals.
 • El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicables al responsable del tractament.

Per a més informació sobre la base jurídica del tractament de les dades en el desenvolupament de la nostra activitat, podeu consultar el nostre registre d’activitats, apartat “Legitimació del tractament”.

Quins són els vostres drets?

La normativa de protecció de dades permet que puga exercir davant de la persona responsable del tractament els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió (“dret a l’oblit”), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades.

Qualsevol persona interessada té dret que se li facilite ABANS que es recullen les dades una informació bàsica en un primer nivell, de manera resumida, en el mateix moment i en el mateix mitjà en què es recullen les dades personals i, d’altra part, que es remeta la resta de la informació, en un mitjà més adequat per a presentar-la i comprendre-la.

La informació a facilitar per capes o nivells seria la següent:

Informació 1a capa

 • La identitat de la persona responsable del tractament.
 • Les dades que es tractaran.
 • Amb quina finalitat.
 • On i com s’han obtingut.
 • La base jurídica del tractament.
 • Si es comunicaran, cediran o les tractarà una tercera persona.
 • La referència al procediment d’exercici dels drets.

Información 2a capa

 • Dades de contacte de la persona responsable. Identitat i dades de la persones representant (si s’escau). Dades de contacte de la persona delegada de protecció de dades (si s’escau).
 • Descripció ampliada de les finalitats del tractament. Terminis o criteris de conservació de les dades. Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada.
 • Detall de la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interés públic o interés legítim. Obligació o no de facilitar dades i conseqüències de no fer-ho.
 • Destinataris o categories de destinataris. Decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.
 • Com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades, i la limitació o oposició a tractar-los.
 • Dret a retirar el consentiment prestat.
 • Dret a reclamar davant l’autoritat de control.

(El quadre següent indica quins són els drets).

Dret d’accés

Per a conéixer quines de les vostres dades s’estan tractant, amb quina finalitat es tracten, on s’han aconseguit i si les comunicaran o les han comunicades a algú.

Dret de rectificació

Per modificar les dades inexactes o incompletes.

Dret de cancel·lació

Per a cancel·lar les dades inadequades o excessives.

Dret d’oposició

Per evita que es tracten les dades o que deixen de tractar-se encara que només siga en els supòsits que estableix la llei.

Dret de limitació del tractament

Per a sol·licitar que se suspenga el tractament de dades en els supòsits que estableix la llei.

Dret a la portabilitat de les dades

Per a poder rebre les vostres dades facilitades en un format electrònic estructurat, d’ús habitual i poder transmetre-les a una altra persona responsable.

Dret a no ser objecte de decisions individualitzades

Amb la finalitat que no es prenga una decisió sobre vosaltres que produïsca efectes jurídics o us afecte, basada només en el tractament de les dades.

Aquests drets es caracteritzen pel següent:

 • L’exercici és gratuït.
 • Podeu exercitar els drets directament o per mitjà d’algun representant legal.
 • Si la sol·licitud es presenta per mitjans electrònics, la informació es facilitarà per aquests mitjans quan siga possible, tret que la persona interessada sol·licite que siga d’una altra manera.
 • Abans d’exercir els vostres drets, hem d’identificar-vos per a protegir les vostres dades personals contra intents fraudulents.
 • La sol·licitud es resoldrà en el termini d’un mes.

Si les sol·licituds són manifestament infundades o excessives (p. ex., caràcter repetitiu) la persona responsable podrà:

 • La persona responsable està obligada a informar-vos sobre els mitjans per a exercitar aquests drets. Aquests mitjans han de ser accessibles i no es pot denegar aquest dret només perquè opteu per un altre mitjà.
 • Si la persona responsable no dona curs a la sol·licitud, informarà i, com a màxim en un termini d’un mes, de les raons de la vostra no-actuació i la possibilitat de reclamar davant una autoritat de control.

Si desitgeu exercir qualsevol dels drets descrits, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través de la nostra persona responsable interna de protecció de dades:

 • Per correu electrònic en l’adreça: hola@mariaquiles.es

Autoridad de control

Si voleu plantejar una reclamació en relació amb el tractament de les vostres dades per part del TITULAR, us informem que podeu posar-vos en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6. 28001, Madrid http://www.agpd.es

Cookies

Les cookies són arxius que es descarreguen en l’ordinador per recopilar informació de registre d’Internet estàndard i informació sobre hàbits de navegació. Aquesta informació s’usa, per exemple, per a rastrejar l’ús de visitants del lloc web i recopilar informes estadístics sobre l’activitat del lloc web.

Podeu configurar el navegador perquè no accepte cookies. No obstant això, algunes cookies de primera part són necessàries per a permetre que la sessió de l’usuari del lloc web use els nostres serveis.

Per a més informació, visiteu la Política de cookies del sitio web.

Menors

La persona usuària certifica que és major de 14 anys i que, per tant, té la capacitat legal necessària per a prestar el consentiment quant al tractament de les dades de caràcter personal i tot això de conformitat amb el que s’estableix en aquesta política de privacitat.

Si voleu usar els nostres serveis a través de la web i teniu 14 anys o menys, necessitarem el consentiment del vostre tutor legal per a emmagatzemar les dades. En cas que no el tinguem, podrem procedir a bloquejar-lo o eliminar-lo.

Registre d’activitats

Podeu sol·licitar, per mitjpa de la nostra adreça de correu electrònic hola@mariaquiles.es una còpia actualitzada del nostre registre d’activitats.

Seguretat

EL TITULAR adopta mesures organitzatives i tècniques amb la finalitat de garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats.

Actualitzacions

Mantenim la nostra política de privacitat sota revisió i podem canviar-la ocasionalment (principalment per complir amb les pràctiques legals i de protecció de dades).

Les versions actualitzades es publicaran en la nostra pàgina web.

Legislació aplicable i tribunals competents

Els termes i condicions que regeixen aquest web, així com les relacions que se’n pogueren derivar, estan protegides i queden subjectes a la legislació espanyola. Per a resoldre qualsevol tipus de controvèrsia, litigi o discrepància que poguera suscitar-se entre la persona usuària i Maria Quiles Ruiz per l’ús d’aquest lloc web, s’acorda el sotmetiment d’aquestes als Jutjats i Tribunals de València, Espanya.